• en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa

نماهای ساختمانی آب‌گریز شده با نانو آبگریز کننده کوپسیل

برخی از پروژه های نماهای ساختمانی که نما شویی شده و نانو آب‌گریز کوپسیل روی آنها اجرا شده توسط مجریان همکار شرکت کوپل شیمی سپاهان

پروژه اجرای نانو آب گریز کوپسیل

بعد از اجرا

پروژه آب گریز کننده ها

قبل از اجرا

پروژه شستشو و آبگریز کردن نما با نانو کوپسیل

بعد از اجرا

پروژه آبگریز کننده نانو کوپسیل

قبل از اجرا

شستشو و آبگریز کردن نما با نانو آبگریز کننده کوپسیل

بعد از اجرا

پروژه شستشو و آب گریز کردن نما

قبل از اجرا

پروژه آبگریز کردن نمای آجری با نانو کوپسیل

بعد از اجرا

پروژه شستشو با شوره زدا

قبل از اجرا

فارسی